A-kassens privatlivspolitik

Her kan du læse om reglerne for registrering, indsamling og behandling af persondata i a-kassen.

I forbindelse med din indmeldelse i El-fagets Arbejdsløshedskasse registrerer, indsamler, behandler og opbevarer vi personoplysninger. Vi behandler kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt

Ved din indmeldelse

Vi indsamler følgende personoplysninger, når du melder dig ind i El-fagets arbejdsløshedskasse. Oplysningerne bruger vi til sagsbehandling vedrørende dit medlemskab og opkrævning af kontingent:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Uddannelsessted/arbejdssted
 • Medlemskab af anden a-kasse
 • Nationalitet
 • Evt. tidligere medlemskab/kontingentrestance hos anden a-kasse

Sikkerhedsforanstaltninger

Vores IT- og informationssikkerhedsniveau gennemgås årligt ved den eksterne revision, vi som a-kasse er underlagt. Når vi benytter eksterne leverandører til behandling af persondata, indgår vi altid de nødvendige aftaler for at sikre, at dine oplysninger er beskyttet bedst muligt.

Fortabelsespolitik

Vi har en forpligtigelse til at underrette dig, hvis der har været brud på persondatasikkerheden, og det sandsynligvis vil indebære en høj risiko for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 34.

Det betyder, at vi skal underrette dig om bruddet på persondatasikkerheden, hvis der er risiko for diskrimination, identitetstyveri eller -svindel, økonomisk tab, skade på omdømme, tab af fortrolighed af data underlagt tavshedspligt eller enhver anden væsentlig økonomisk eller social ulempe for dig.

Underretningen vil ske uden unødig forsinkelse, efter at bruddet er påvist.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi indsamler, behandler og videregiver kun oplysninger, der er relevante i forhold til dit medlemskab og din ret til ydelser fra El-fagets arbejdsløshedskasse. Vi indsamler de oplysninger, som er beskrevet i den lovgivning, vi som a-kasse er underlagt. Reglerne om a-kassernes brug af persondata er beskrevet i arbejdsløshedsforsikringsloven. Fordi vores forpligtelser til behandling af persondata er reguleret i lovgivningen, skal vi som hovedregel ikke indhente samtykke, inden disse oplysninger bliver indsamlet, behandlet eller videregivet. Behandlingen af persondata er en forudsætning for, at du kan være medlem og få de ydelser, du har ret til fra os.

Vi indsamler primært de oplysninger, vi skal bruge fra dig selv. Hvis vi får oplysninger fra andre, f.eks. myndigheder, andre a-kasser eller din kommune, som kan få betydning for din ret til ydelser fra os, så vil vi altid orientere dig om oplysningerne.

Ved udbetaling af ydelser

Hvis du får brug for ydelser fra os, f.eks. dagpenge eller efterløn, så indsamler vi supplerende oplysninger, der er relevante for vores vurdering af din ret til ydelser og i forbindelse med dine samtaler med os og jobcenteret. Vi indsamler også oplysninger til kontrol af vores udbetalinger til dig.

Vi udveksler en række oplysninger med andre myndigheder, kommuner og a-kasser i forbindelse med dit medlemskab og udbetaling af ydelser til dig, herunder med:

 • SKAT
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Udbetaling Danmark
 • CPR-registret
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • Danmarks Statistik
 • FerieKonto
 • Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)
 • Din bopælskommune
 • Evt. andre a-kasser

Disse oplysninger udveksles kun, når det er relevant. Det er f.eks. kun mens du er medlem i El-fagets arbejdsløshedskasse, at vi abonnerer på dine adresseoplysninger fra CPR-registret eller udveksler oplysninger med SKAT, FerieKonto mv. I perioder, hvor du får udbetalt dagpenge eller efterløn, får vi hver måned oplysninger fra SKAT, herunder oplysninger om eventuelle arbejdstimer eller indtægter, du har haft, mens du har fået ydelser fra os.

Du har ret til indsigt i dine egne personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker dette, skal du anmode om det på Mit DEF. Når du har anmodet om indsigt i dine persondata, vil vi hurtigst muligt og inden for 3 dage kontakte dig. Enten for at give dig adgang til personoplysningerne eller for at aftale med dig, hvilke oplysninger, du ønsker indsigt i.

Når vi har aftalt det, får du indsigt i de ønskede persondata. Det sker ved, at vi stiller dokumenterne til rådighed for dig via Mit DEF. Dette sker også hurtigst muligt og senest inden for 1 måned. Hvis der er tale om en stor mængde oplysninger, kan det være nødvendigt at give dig indsigt ved fysisk fremmøde på et af vores kontorer.

Klage over a-kassens afgørelser

Søger du om en ydelse fra El-fagets Arbejdsløshedskasse, og får du ikke fuldt ud medhold, skal vi træffe en afgørelse om det. Afgørelsen vil indeholde en begrundelse, en sagsfremstilling, regelgrundlaget og en klagevejledning.

Vi vil som hovedregel kontakte dig, inden vi træffer afgørelsen, så du får mulighed for at give os yderligere oplysninger. Du har pligt til at give os oplysninger om ethvert forhold af betydning for retten til din ydelse mv., og du skal medvirke til at fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Klager du over afgørelsen indenfor en klagefrist på 4 uger, og kan vi ikke ændre afgørelsen, sender vi sagen med alle relevante bilag videre til vores klageinstans Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) via et sikkert system. Vi behandler sagen indenfor fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Afgørelser fra STAR kan du klage over til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte El-fagets Arbejdsløshedskasse på def@def.dk.

Kan vi ikke løse henvendelsen sammen – eller træffer vi en afgørelse, som du vil klage over, kan du kontakte Datatilsynet.

Vores slettepolitik i forhold til dine personoplysninger

Vi sletter automatisk de oplysninger, vi har om dig, når der er gået 8 år efter din pensionsalder / udmeldelse . Fristen på 8 år er betinget af, hvilke oplysninger der er tale om og til hvilket formål de anvendes, da vi som a-kasse er underlagt a-kasselovgivningen og derfor har pligt til at opbevare persondata i en årrække.

Som medlem af El-fagets Arbejdsløshedskasse vil dine persondata vedrørende dit medlemskab, din ret til ydelser, f.eks. dagpenge, efterløn mv. blive slettet 8 år efter, at du har nået pensionsalderen. Som tidligere medlem af El-fagets Arbejdsløshedskasse vil dine persondata vedrørende dit medlemskab også blive slettet 8 år efter, at du har nået pensionsalderen. Ved dødsfald slettes personoplysninger 8 år efter dødsfaldet.

Når du henvender dig til os

Via telefon

Når du ringer til El-fagets Arbejdsløshedskasse registrerer vi opkaldets tidspunkt, varighed og hvilken medarbejder, du har været i kontakt med. Disse oplysninger bruges til statistik, samt når vi sammen skal finde ud af, hvem du har talt med og hvornår. Vi logger hverken samtalens indhold eller optager samtalen, medmindre andet aftales med dig under samtalen.

Via e-mail

Når du sender en e-mail til El-fagets Arbejdsløshedskasse, er der som udgangspunkt tale om en ukrypteret meddelelse, hvorfor vi anbefaler dig ikke at skrive CPR-nummer i mailen og desuden angive så få personoplysninger som muligt i mailen. Du kan via Mit DEF udveksle dokumenter samt beskeder, så du altid kan skrive til os via en sikker forbindelse. Du er altid velkommen til at ringe til os eller møde personligt op i din lokalafdeling. Vi opdaterer løbende vores privatlivspolitik i overensstemmelse med implementeringen af nye tekniske løsninger.

Alle e-mails slettes fra vores e-mailsystem, når vi har arkiveret den i vores sagsbehandlingssystem.

Personlige henvendelser

Når du henvender dig til El-fagets Arbejdsløshedskasse personligt på vores adresser, behandler vi dine personoplysninger fortroligt. Afleverer du eksempelvis fortrolige oplysninger eller personoplysninger, sørger vi for, at ingen uvedkommende får adgang til dem.

Via Mit DEF

De oplysninger og blanketter, du indsender til El-fagets Arbejdsløshedskasse via Mit DEF er beskyttet, fordi Mit DEF er en sikker platform. Alle informationer sendes krypteret, og det er kun dig og relevante medarbejdere i El-fagets Arbejdsløshedskasse, som har adgang til de oplysninger, der ligger i systemet.

Automatiske afgørelser i a-kassen

I El-fagets arbejdsløshedskasse bruger vi automatiske afgørelser, f.eks. ved udbetaling af dagpenge og efterløn. Det betyder, at vores it-system automatisk vurderer og godkender de oplysninger, vi modtager, hvis det er muligt. Alle komplekse sager eller afslag på ansøgninger vil altid blive behandlet manuelt af en medarbejder i El-fagets Arbejdsløshedskasse.

Vil du gerne vide, om din sag er behandlet automatisk, er du velkommen til at kontakte os. Hvis din sag er behandlet automatisk, kan du altid få en medarbejder til at gennemse din sag manuelt.

Opdatering af privatlivspolitik

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil El-fagets Arbejdsløshedskasse løbende opdatere denne privatlivspolitik. Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller i en nyhed på def.dk.