Anmeldelse af arbejdsskade

Din arbejdsgiver skal anmelde arbejdsskaden, så du kan få erstatning for de gener, skaden har medført.

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, skal din arbejdsgiver anmelde ulykken til sit forsikringsselskab, såfremt det må formodes, at ulykken vil medføre gener. Det betyder, at man ved alle ulykker, må vurdere, om der eventuelt kan opstå problemer hen ad vejen. I så fald skal ulykken anmeldes, også selv om der her og nu ikke er gener.

Anmeldelse af ulykker

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde ulykker, men du er medansvarlig for, at sagen anmeldes til tiden. Det er en god ide at inddrage arbejdsmiljørepræsentanten, når du udfylder anmeldelsen.

Kun ulykker, der medfører 1. fraværsdag ud over den dag du kommer til skade, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. 

Anmeldelse af erhvervssygdom

Hvis du har fået en erhvervssygdom, er det lægen, der har pligt til at anmelde. Lægen skal anmelde, såfremt der blot er en formodning om, at sygdommen kan være arbejdsbetinget. Hvis arbejdsgiveren eller lægen ikke foretager anmeldelse, som de skal i henhold til loven, kan de straffes med bøde.

Ulykker skal anmeldes hurtigt

Ulykken skal anmeldes senest 14 dage efter skaden er sket til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis du har haft 1 hel sygedag udover skadesdatoen eller skaden må antages at give ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (ASL). 

Hvis en arbejdsulykke anmeldes til forsikringsselskabet senere end 1 år efter, den er sket, kan der som hovedregel ikke udbetales erstatning. Sørg derfor for at få anmeldt ulykken og følg op på, om anmeldelsen er blevet videresendt til forsikringsselskabet.

Anmeldelse skal ske digitalt

Anmeldelse skal ske digitalt via EASY på virk.dk. Anmeldelsen bliver herefter automatisk sendt til de rette modtagere: Forsikringsselskab, Arbejdstilsynet og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Husk også selv at få en kopi af anmeldelsen.