April gav lille medlemsfremgang

Fremgang i indmeldelser af svende er tilsyneladende stoppet, og sammenlignet med sidste år faldt antallet af nye lærlingemedlemmer i april

– Lidt ikke så gode statistiktal …

Den kortfattede kommentar fra ’statistikfører’ og specialkonsulent i Dansk El-Forbund (DEF) Jan Jensen gælder medlemsstatistikken for april. Opgørelsen viser netto et plus på 24 medlemmer for måneden.

medlemsstatistik april 20

Tallet dækker over en tilgang på 46 lærlinge og en afgang på 22 svende. Afgangen af svende er dermed vendt tilbage til en mere ’normal’ situation, efter at marts lidt overraskende viste en pænt stor tilgang til gruppen.

Det almindelige er et plus på nettoantallet af indmeldte lærlinge, mens nettotallet for svende oftest er negativt. Lærlinge registreres som nye medlemmer, når de melder sig ind. Ingen tælles med to gange i statistikken, så når de senere skifter status og bliver svende, tælles de ikke med igen som en tilgang på ’svendekontoen’. Den naturlige afgang af svende betyder derfor, at dette tal oftest er negativt.

Det er en nærliggende antagelse, at corona-situationen i marts fik mange uorganiserede eller ’gule’ svende til at melde sig ind. Det er også nærliggende, at samme situation har haft indvirkning på lærlingetallet for april.

I april 2019 var tilgangen på 130 lærlinge og afgangen af svende på 44. Afgangen af svende er altså lavere i år, men det samme gælder tilgangen af lærlingemedlemmer.

På grund af coronaen har forbundets agitationskonsulenter, der besøger erhvervsskolerne og orienterer de nye lærlinge om blandt andet arbejdsmarkedsforhold og den danske model, været afskåret fra at arrangere disse møder. De er i stedet blevet holdt virtuelt, og lærlingene har deltaget i møderne hjemmefra.

Trods de vanskelige vilkår gav april altså alligevel et mindre plus for medlemstallet. Gennem de seneste 12 måneder har DEF haft en medlemsfremgang på 484.