Barsel

  Ifølge loven har forældre ret til 52 ugers orlov i forbindelse med barsel, som kan fordeles mellem mor og far efter en række principper.

  Forud for fødslen har du som mor ret til 4 ugers betalt graviditetsorlov. Efter fødslen har du ret til at holde 14 uger barselsorlov, hvoraf 2 uger er lovpligtige. 

  Som far har du ret til 2 ugers barselsorlov efter fødslen. De 2 uger kan holdes samlet eller på enkeltdage efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen.

  Fra barnet er 14 uger gammelt, har I som forældre ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge tilsammen, som frit kan deles mellem jer. I kan vælge at holde den sammen eller i forlængelse af hinanden.

  Forældreorlov
  Forlængelse af forældreorlov

  Hvis I ønsker det, kan de 32 ugers forældreorlov forlænges til 46 uger, hvis I er i arbejde, og til 40 uger, hvis I er ledige. Vær dog opmærksom på, at I kun kan få dagpenge i 32 uger. Der vil derfor være en reduktion af dagpengene, hvis I ønsker at forlænge forældreorloven som ledige. 

  Sammen med din arbejdsgiver(e) kan du aftale orloven på enkeltdage, så arbejdet kan genoptages delvist. Der er mulighed for stor fleksibilitet – det kræver blot, at det sker efter aftale med arbejdsgiveren. Du kan altså genoptage arbejdet delvist, samtidig med at din barselsdagpengeret forlænges tilsvarende.

  Udskydelse af forældreorlov

  Du har ret til at udskyde 8-13 uger af forældreorloven til senere. Når forældreorloven skal afholdes, er det et krav, at den pågældende forælder er i beskæftigelse. 

  Orloven skal afholdes i en sammenhængende periode, og inden barnet fylder 9 år. Vær opmærksom på, at det kun er den ene af forældrene, der har ret til at udskyde orloven.

  Selv om barselsreglerne er meget fleksible, er der visse begrænsninger. Du kan ikke både forlænge perioden med 8 eller 14 uger og samtidig aftale med din arbejdsgiver, at perioden skal forlænges ved, at du genoptager arbejdet delvist. 

  Varsling af orlov
  Frist for varsling som mor

  Som mor skal du varsle din arbejdsgiver senest 3 måneder før forventet fødsel. Du skal samtidig oplyse, om du ønsker at udnytte retten til at holde orlov før fødslen.

  Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle arbejdsgiveren, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. 

  Hvis fraværet afholdes, så det falder i flere perioder, skal du orientere din arbejdsgiver om fraværets pågyndelse og længde. 

  Skal dele af orloven udskydes? 

  Du skal senest 8 uger efter fødslen varsle din arbejdsgiver om, hvor mange af de 8-13 uger, du vil udskyde. Du skal underette om fraværets begyndelse og længde senest 16 uger inden, at du afholder de udskudte uger. 

  Hvis din arbejdsgiver er indstillet på det, kan I godt aftale andre varslingsregler.

  Frist for varsling som far

  Som far skal du varsle din arbejdsgiver senest 4 uger før, du forventer at gå på barsel. De 2 uger efter fødslen skal altså varsles senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt, hvis du ønsker at holde dem umiddelbart efter fødslen. 

  Hvis fraværet afholdes, så det falder i flere perioder, skal underretningen omfatte påbegyndelse og længde af senere fravær.

  Skal dele af orloven udskydes? 

  Du skal senest 8 uger efter fødslen varsle din arbejdsgiver om, hvor mange af de 8-13 uger, du vil udskyde. Du skal underette om fraværets begyndelse og længde senest 16 uger inden, at du afholder de udskudte uger. 

  Hvis din arbejdsgiver er indstillet på det, kan I godt aftale andre varslingsregler.

  Barselsdagpenge
  Krav du skal opfylde

  Hvis du ikke har ret til løn fra din arbejdsgiver under barsel, har du ret til dagpenge fra kommunen, hvis du opfylder følgende krav om beskæftigelse: 

  • Have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før dit fravær pga. barsel/adoption og i denne periode have arbejdet i mindst 120 timer
  • Have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor
  • Have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned
  • Være elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov
  Forebyggende graviditetsundersøgelser

  Som kvinde har du ret til barselsdagpenge fra arbejdsgiveren for de timer, du er fraværende fra arbejde på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, hvis undersøgelserne ikke kan finde sted uden for den normale arbejdstid.

  Barselsdagpenge før fødslen

  Som kvinde har du ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor der er 4 uger til det forventede fødselstidspunkt.

  Du kan gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis:

  • Du har et arbejde, der kan skade dig eller dit ufødte barn
  • Sikkerhedsbestemmelserne på din arbejdsplads fastslår, at dit arbejde er skadeligt for dig, når du er gravid

  Gå til din læge, hvis du mener, du har et arbejde, der kan skade dig eller dit ufødte barn.

  Du kan ikke gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis din arbejdsgiver kan tilbyde dig et andet arbejde, du kan tåle.

  Barselsregler i overenskomster
  Elektrikeroverenskomsten

  Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Elektrikeroverenskomsten, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.

  Læs mere her: 

  Industriens overenskomst
  Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Industriens overenskomst, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.
   
  Læs mere her: 
  Øvrige overenskomster

  Kontakt din lokalafdeling for at høre, om der er særlige barselsregler i din overenskomst.