Barselsregler i Industriens overenskomst

Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Industriens overenskomst, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.

Kvinder der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, får fuld løn fra arbejdsgiveren under barsel fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.

Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Under samme betingelser udbetales der løn under de 2 ugers fædreorlov.

Betaling under forældreorlov før 1. juli 2020

Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger.

De sidste 3 uger kan vælges af enten far eller mor. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. 

Betalingen for disse 13 uger svarer til den løn, du ellers ville have fået. De 13 uger skal afholdes inden for de 52 uger efter fødslen.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, med mindre andet aftales.

Med mindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger.

Det er en betingelse, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion fra kommunen svarerne til den maksimale dagpengesats. Er refusionen mindre, nedsættes betalingen.

Betaling under forældreorlov efter 1. juli 2020

Arbejdsgiveren yder endvidere fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, jf. anmærkningen efter § 29, stk. 8.

Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder ret til at holde 8 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen.

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Pensionsbidrag under barsel

Kvindelige medarbejdere får under de 14 ugers barselsorlov indbetalt et ekstra pensionsbidrag, hvis de har 9 måneders anciennitet.

Arbejder du under andre overenskomster kan du kontakte din lokalafdeling for at få yderligere information.