Behandling af arbejdsskadesag

Når arbejdsgiveren anmelder en arbejdsulykke, er det i første omgang forsikringsselskabet, der vurderer, om der er tale om en arbejdsskade, og om du skal have dækket nogle omkostninger i forbindelse med skaden.

Forsikringsselskabet kan træffe nogle beslutninger i sager, hvor der er tale om en ulykke. De indhenter som regel lægeerklæringer direkte i dialog med dig og din læge. Derefter tager de stilling til, om arbejdsskaden efter deres opfattelse kan anerkendes som en arbejdsskade – altså om skaden opfylder de betingelser, loven kræver for at kunne behandles som en arbejdsskade.

Forsikringsselskabet kan ikke træffe afgørelser, hvis det er en erhvervssygdom, det handler om. Det er kun Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har kompetencen til det.

Hvis arbejdsskaden bliver anerkendt

Hvis forsikringsselskabet anerkender ulykken, vurderer de, om du har krav på at få dækket udgifter til behandling. Det kan være:

  • Medicinudgifter
  • Fysioterapi
  • Kiropraktorbehandling
  • Transportudgifter til læge

Forsikringsselskabet udbetaler pengene direkte til dig, når de får de originale regninger.

Hvis arbejdsskaden ikke bliver anerkendt

Hvis forsikringsselskabet ikke mener, at arbejdsskaden kan anerkendes, giver man den tilskadekomne og arbejdsgiveren besked. Derefter vil der ikke blive foretaget mere i sagen.

Er du uenig i forsikringsselskabets vurdering, skal du skriftligt bede forsikringsselskabet om at oversende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så de kan vurdere sagen.

Du kan altid klage over forsikringsselskabets afgørelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagen skal under alle omstændigheder oversendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er varige mén efter skaden, eller du ikke har genoptaget dit arbejde i fuldt omfang 5 uger efter ulykken.

Ønsker du at anke en afgørelse truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal det gøres inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Modparten i sagen – det vil sige forsikringsselskabet - har også mulighed for at klage.

Sagen sendes først til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - se link her på siden, som derefter videresender den til Ankestyrelsen. Afgørelsen fra Ankestyrelsen er endelig. Det betyder, at der ikke kan klages videre, og begge parter er forpligtet til at følge afgørelsen.

Genoptagelse af skadesag

Hvis du tidligere har fået en arbejdsskadesag behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og du får det værre eller din arbejdssituation ændrer sig på grund af skaden, kan du få din sag genoptaget.

En genoptagelse af din sag kræver dog, at der er tale om væsentlige ændringer. Der er normalt en frist på fem år, fra der er truffet afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis du vil have din sag genoptaget.