Det kan du få i erstatning

Hvis du har været udsat for en ulykke eller har pådraget dig en erhvervssygdom, kan du få erstatning, når visse betingelser er opfyldt.

Arbejdsskadesikringsloven giver dig mulighed for at få dækket behandlingsudgifter, der er forbundet med skaden samt erstatning for de varige følger skaden har medført herunder for varigt mén og erhvervsevnetab.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som fatsætter erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven.

Hvis der er en ansvarlig skadevolder – eks. at din arbejdsgiver er ansvarlig for skaden – kan du også få dækket de midlertidige tab som eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte godtgørelse efter erstatningsansvarsloven.

Behandlingsudgifter

Du kan få dækket udgifter til behandling og genoptræning, hvis din skade er anerkendt som en arbejdsskade, og behandlingen er godkendt af sygesikringen. Det er AES, som vurderer, om du har ret til erstatning for behandlingsudgifter.

AES kræver, at behandlingen skal:

 • Være nødvendig for den bedst mulige helbredelse
 • Hænge tidsmæssigt sammen med skaden
 • Ikke være dækket fuldt ud af andre, for eksempel den offentlige sygesikring

Eksempler på udgifter til behandling, du kan få dækket:

 • Mediecinudgifter
 • Fysioterapi
 • Psykologsamtaler
 • Kiropraktorbehandlinger hos en autoriseret kiropraktor
 • Akupunktur udført af en læge
 • Plastre og forbindinger, hvis de købes som en følge af arbejdsskaden

Godtgørelse for varige mén

Du kan få en godtgørelse for varigt mén, på grund af de gener, som arbejdsskaden har medført i din hverdag. Det er AES, som træffer afgørelse om du har ret til erstatning for varigt mén.

Følgende krav skal være opfyldt:

 • Din skade skal være anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at din skade skal være anerkendt som en ulykke eller en erhvervssygdom.
 • Din tilstand skal være varig. Det betyder, at følgerne af skaden ikke bliver bedre. Det kan normalt først afklares 3-12 måneder efter, at skaden er indtruffet.
 • Der skal være et mén på mindst 5 %Det vil sige, at du skal have væsentlige gener og ulemper som følge af skaden.

For at AES kan vurdere dit mén, vil du ofte blive sendt til din egen læge eller til en speciallæge. Lægen skriver en erklæring om skadens følger. Ménet fastsættes efter en méntabel eller skønsmæssigt, hvis skaden ikke fremgår af tabellen.

Erstatning for tabt arbejdsevne

Tab af erhvervsevne betyder, at skaden har medført at du ikke kan tjene den samme løn som før skaden, uanset om du skifter arbejde, branche mv..Det er AES, som afgører, om du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, og dit tab skal være mindst 15 % før du får erstatning.

Erstatning for tab af erhvervsevne kan udbetales på to måder:

 1. Som engangserstatning
 2. Som løbende ydelse

Erstatningen for tab af erhvervsevne bliver beregnet ud fra en årsløn, der er fastsat ud fra, hvad du tjente før skaden sammenlignet med den indtægt AES vurderer du kan opnå efter skaden Hvis dit tab af erhvervsevne bliver fastsat til 15 - 50 %, bliver erstatningen udbetalt som en engangserstatning.

Hvis dit tab af erhvervsevne bliver fastsat til mere end 50 % , bliver erstatningen udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden. Du har mulighed for at få op til 50 procent af erstatningen udbetalt som en engangserstatning, hvis du ønsker det. Det kaldes kapitalisering.

Hvis du som følge af arbejdsskaden må forlade dit tidligere arbejde og blive revalideret, kan AES træffe en midlertidig afgørelse. De vil følge sagen op med mellemrum. Når din erhvervsmæssige situation er afklaret, træffer man den endelige afgørelse om erstatning.

Hvis der er en ansvarlig skadevolder, kan der være krav på yderligere erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven. Det kan normalt afklares, når AES har truffet afgørelse om det varige erhvervsevnetab.

Svie- og smertegodtgørelse

Svie og smerte godtgørelse er en skattefri godtgørelse, du får pr. sygedag, som skaden har forårsaget.

Godtgørelsen er i 2022 på 215 kr. pr. dag. Du får svie- og smertegodtgørelse, indtil du er rask, eller til der er truffet en afgørelse om varigt mén i Arbejdsskadestyrelsen. Dog er der et maksimum, der i 2022 er på 83.000 kr. Hvis du genoptager arbejdet evt. delvist, mister du som udgangspunkt retten til svie og smerte godtgørelse.

Du er kun berettiget til svie- og smertegodtgørelse, hvis der er nogen, der er ansvarlig for den opståede skade.

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste er den forskel der er, mellem den løn du ville have fået, hvis skaden ikke var sket, og den indtægt, du har under dit efterfølgende sygeforløb.

Typisk tager man udgangspunkt i den løn, du har haft før ulykken. Du få tabt arbejdsfortjeneste for perioden, indtil du kan genoptage arbejdet (ikke nødvendigvis det samme arbejde som før skaden), eller indtil AES har truffet afgørelse om dit varige erhvervsevnetab.

Du er kun berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er nogen, der er ansvarlig for den opståede skade.

Andre tab

Du kan have ret til erstatning for andre tab, som er en følge af ulykken. Særligt hvis du er lærling, kan du have ret til en godtgørelse for tab af uddannelsesår, såfremt din uddannelse forlænges.

Du er kun berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er nogen, der er ansvarlig for den opståede skade.