Ferie og fri

Ferieloven regulerer de overordnede rammer men tillader i vidt omfang, at rammerne fraviges ved kollektiv overenskomst.

Alle medarbejdere har ret til 25 dages ferie pr. ferieår. Ferieåret starter den 1. maj og slutter den 30. april året efter.

Arbejdsgiveren fastlægger - efter forhandling med medarbejderen, hvornår ferien skal holdes. Medarbejderen kan dog kræve, at 3 uger holdes i sammenhæng i perioden fra den 1. maj til den 30. september (hovedferien). Medarbejderen kan også kræve, at de resterende 10 dages ferie (restferie) afvikles i hele uger, dog kan hensynet til virksomhedens drift berettige arbejdsgiveren til at give feriedagene som enkeltdage.

Hovedferien skal varsles 3 måneder før påbegyndelse af ferien, og restferie skal varsles 1 måned før påbegyndelse af ferien.

Reglerne om ferie er komplekse. Så er du i tvivl, så kontakt din lokalafdeling, som kan vejlede dig.

Retten til betalt ferie for timelønnede

Timelønnede medarbejdere har krav på at få 12,5 % af deres løn i feriegodtgørelse. Optjeningen sker i kalenderåret før ferieåret. For eksempel ville feriegodtgørelse af lønnen i 2013 skulle bruges til at holde ferie i ferieåret 2014/2015, der gik fra den 1. maj 2014 til den 30. april 2015. Feriegodtgørelsen indbetales som udgangspunkt til FerieKonto. Du kan tjekke din konto på borger.dk. Du finder linket her på siden.

Er du ansat i en overenskomstdækket virksomhed, er der ofte indgået aftale om feriekortordning, hvilket vil sige, at virksomhederne slipper for at indbetale feriegodtgørelsen løbende til FerieKonto.

Af feriekortordningen i Elektrikeroverenskomsten fremgår, at medarbejderne skal have udleveret et feriekort umiddelbart efter et optjeningsårs (kalenderårs) afslutning – senest den 15. februar. Feriekortet skal indeholde oplysninger om det optjente antal feriedage og feriepenge. Medarbejdere har i forbindelse med fratræden krav på at få feriekort udleveret.

Feriekortordningen i Industriens Overenskomst er lidt anderledes. Der udstedes således kun feriekort i forbindelse med fratræden. Under det løbende ansættelsesforhold skal ferieoplysningerne fremgå af lønsedlerne.

Retten til betalt ferie for månedslønnede 

Ved månedslønnede forstås i denne sammenhæng medarbejdere, der har fri med normal løn på f.eks. søgnehelligdage, og ret til løn under sygdom. Sådanne medarbejdere holder ferie med udbetaling af normal løn. Retten til løn under ferie skal dog også for denne type af medarbejdere optjenes i kalenderåret forud for ferieåret. Månedslønnede optjener 2,08 dages ferie med løn pr. måned, de er beskæftiget i løbet af optjeningsåret (kalenderåret forud for ferieåret). Derudover skal den månedslønnede have udbetalt 1 % (er i visse overenskomster aftalt højere) af sin løn som ferietillæg. Ferietillægget udbetales senest samtidigt med, at ferien afvikles.

Har medarbejderen ikke optjent ret til løn under ferie i samtlige 25 dage, som han har ret til at holde ferie, fratrækkes 4,8 % af månedslønnen pr. dag, han holder ferie, udover dem han har optjent.

Månedslønnede kan før et optjeningsårs begyndelse forlange at få feriegodtgørelse med 12 % i stedet for ferie med løn og ferietillæg.

Særregler for lærlinge

Lærlinge har ret til ferie med fuld løn i 25 dage i det første og andet hele ferieår. Desuden har lærlinge, der ansættes mellem 1. maj og 1. juli, ret til 25 dages ferie i det igangværende ferieår. Lærlinge har herudover ret til ferietillæg, som beregnes på baggrund af den faktisk optjente løn i optjeningsåret.