Ingen sygedagpenge til sygemeldte under ferie

… og hvis sygemeldte på sygedagpenge holder ferie uden at have aftalt det, skal sygedagpengesagen starte forfra

ast afgørelse

Selv om man er syg, kan man godt have brug for ferie. Men man kan ikke få sygedagpenge samtidig, og ferien skal være aftalt.

Det er Ankestyrelsen, der i en ny principafgørelse slår fast, at en sygemeldt borger ikke har ret til udbetaling af sygedagpenge under ferie, og så er det ellers ligegyldigt, om ferien afholdes i ind- eller udland. Og hvis man er på sygedagpenge og alligevel holder ferien uden at have aftalt det med arbejdsgiveren eller kommunen, kan man efterfølgende miste retten til sygedagpenge: Det afhænger af, om man fra tidspunktet efter feriens afslutning fortsat opfylder beskæftigelseskravet.

Også en manglende orientering af a-kassen kan få konsekvenser i forbindelse med dagpengeretten.

Ferie i Tyrkiet

Baggrunden for afgørelsen er en sag, hvor en borger sidste sommer var på sygedagpenge efter ledighed. Vedkommende tog på ferie i Tyrkiet uden at informere kommunen.

Helt overordnet har man ikke ret til sygedagpenge under ferie, da det ikke er sygdom, der holder en person væk fra arbejdsmarkedet i perioden, men derimod ferien. Det betyder ikke, at en person på sygedagpenge ikke kan holde ferie: Udbetalingen kan genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis vedkommende fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Men en forudsætning er, at man har aftalt ferien med kommunen – altså ’raskmeldt’ sig for den pågældende periode. I dette tilfælde får man ikke sygedagpenge under ferien, men der indtræder ikke en ny arbejdsgiverperiode efter endt ferie.

Hvis man derimod bare holder ferien uden denne ’periodebestemte raskmelding’ bliver det betragtet som en raskmelding. Nye sygedagpenge efter ferien vil så afhænge af, om man på det nye tidspunkt opfylder betingelserne for at få dem – herunder beskæftigelseskravet.

Afklaring

I den konkrete sag blev det ikke bestridt, at personen fortsat var syg efter ferien. Men turen til Tyrkiet var ikke aftalt med kommunen, som kun fik kendskab til den efter en anonym henvendelse.

Ankestyrelsen har behandlet sagen som en principsag for at afklare praksis for afholdelse af ferie under sygemelding – og herunder hvornår udbetalingen af sygedagpenge kan genoptages på ny efter endt ferie. I afgørelsen, der har nummer 50-17, hedder det:

”Sagen hjemvises til kommunen med henblik oplysning af, hvorvidt du den 20. juni 2016 var dagpengeberettiget medlem af a-kassen. Kommunen skal i den forbindelse undersøge, om du har orienteret a-kassen om ferien og hvilken betydning en eventuelt manglende orientering vil have for din ret til dagpenge fra a-kassen.

Vi bemærker, at det i sagen ikke bestrides, at du efter hjemkomsten fra ferie fortsat var uarbejdsdygtig.”