Kørsel, vejpenge og firmabil

  Reglerne om kørepenge – også kaldet vejpenge – samt transport og godtgørelse afhænger af din overenskomst.

  Forside af folderen Godt at vide om firmabil og arbejdskørselDin ret til at få dækket transport, rejsetid, kost og logi i forbindelse med ude- og rejsearbejde afhænger af din overenskomst, lokalaftaler og den ekstra afstand, du har til dit midlertidige arbejdssted.

  Her har vi fremhævet de to største overenskomster – Elektrikeroverenskomsten og Industriens overenskomst – men din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling vejleder dig gerne om reglerne, der gælder for dig, hvis du er omfattet af en anden overenskomst.

  Kontakt også din lokalafdeling, hvis du ellers er i tvivl om reglerne for køre-vej-tid, godtgørelse og afstand.

  Elektrikeroverenskomsten
  Rejse- og udearbejde § 14
  Afstandsberegner

  Afstandsberegneren kan bruges til at kontrollere, om afstanden til arbejdsstedet er over 14 km og dermed udløser tillæg for køre-vej-tid.

  Det er altid din ansættelsesadresse, altså virksomhedens adresse, der skal tastes ind, samt adressen på dit midlertidige arbejdssted. Er afstanden over 14 km i luftlinje, skal du have betaling og skrive køre-vej-tid på din ugeseddel.

  Beregneren er udviklet i samarbejde mellem TEKNIQ, Dansk Metal og Blik- & Rørarbejderforbundet.

  Bemærk, at det kun er luftlinjeafstanden til arbejdsstedet, der er relevant for Elektrikeroverenskomsten.

  Er der lokale aftaler i virksomheden?

  I kan lokalt i virksomheden have egne aftaler om, hvordan rejsetid, kørsel og udearbejde betales. Forhør dig hos din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver. Din lokalafdeling kan også hjælpe dig med at tolke de lokale aftaler.

  Lokalaftalerne må ikke omfatte betaling for kost og logi – dette skal følge overenskomsten (§ 14, stk. 2).

  Er der ikke lokalaftaler, gælder nedenstående regler.

  Til og med 14 km

  Hvis afstanden mellem virksomhedens adresse og din midlertidige arbejdsplads er kortere end eller svarende til 14 km i luftlinje, bliver hverken din rejsetid eller transportudgifter betalt.

  Hvis geografiske forhold gør, at vejen mellem virksomhedens adresse og det midlertidige arbejdssted er længere end 16 km, skal du have godtgørelse for rejsetiden:

  • Inden for normal arbejdstid: gældende timeløn
  • Uden for normal arbejdstid: kr. 46,40 pr. time (2020-2023)

  Kørsel i firmabil

  Hvis du benytter virksomhedens køretøj som fører, skal du have gældende timeløn + overarbejdstillæg for den tid, der går udover normal arbejdstid. I kan dog lokalt have aftalt andet – tal evt. med din tillidsrepræsentant.

  Du modtager ikke øvrige transportudgifter.

  Mere end 14 km og ind til 40 km

  Hvis afstanden i luftlinje er mellem 14 og 40 km fra virksomhedens adresse til din midlertidige arbejdsplads, skal virksomheden betale rejsetid og transportudgifter.

  Betaling for rejsetid

  • Inden for normal arbejdstid: Gældende timeløn
  • Uden for normal arbejdstid: kr. 46,40 pr. time (2020-2023)

  Du skal have betaling svarende til udgiften til tog, skib eller anden offentlig transport på 2. klasse, hvis du ikke har aftalt andet med din arbejdsgiver.

  Kørsel i firmabil

  Hvis du benytter virksomhedens køretøj som fører, skal du have gældende timeløn + overarbejdstillæg for den tid, der går udover normal arbejdstid. I kan dog lokalt have aftalt andet – tal evt. med din tillidsrepræsentant.

  Du modtager ikke øvrige transportudgifter.

  Over 40 km

  Hvis afstanden mellem virksomhedens adresse og dit midlertidige arbejdssted er mere end 40 km i luftlinje, skal virksomheden betale rejsetid, transportudgifter og kostpenge.

  Betaling for rejsetid

  • Inden for normal arbejdstid: Gældende timeløn
  • Uden for normal arbejdstid: kr. 46,40 pr. time (2020-2023)

  Du skal have betaling svarende til udgiften til tog, skib eller anden offentlig transport på 2. klasse, hvis du ikke har aftalt andet med din arbejdsgiver.

  Kostpenge

  Du skal have dækket dine udgifter til kost og logi. Aftal på forhånd med din arbejdsgiver, hvad niveauet må være.

  Hvis overnatning er nødvendig, skal din arbejdsgiver sørge for logi på anerkendt hotel, pensionat el.lign. eller betale efter godkendt regning samt betale mad efter godkendt regning.

  Kørsel i firmabil

  Hvis du benytter virksomhedens køretøj som fører, skal du have gældende timeløn + overarbejdstillæg for den tid, der går udover normal arbejdstid. I kan dog lokalt have aftalt andet – tal evt. med din tillidsrepræsentant.

  Du modtager ikke øvrige transportudgifter.

  Brug af eget køretøj

  Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du skal bruge egne transportmidler. Kontakt altid din lokalafdeling, inden du skriver under på en aftale om at benytte eget køretøj.

  Industriens overenskomst
  Udearbejde § 19 og rejsearbejde § 20
  Er der lokale aftaler i virksomheden?

  I kan lokalt i virksomheden have egne aftaler om, hvordan rejse- og udearbejde betales/lønnes. Forhør dig hos din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver. Din lokalafdeling kan også hjælpe dig med at tolke de lokale aftaler.

  Er der ikke lokalaftaler, gælder nedenstående regler.

  Udearbejde og vejpenge § 19

  Hvis du normalt arbejder på en fast arbejdsplads og bliver bedt om at møde op på et midlertidigt arbejdssted, gælder som udgangspunkt overenskomstens regler om udearbejde (§ 19). Det omfatter vejpenge, tillæg og aflønning.

  Løn ved udearbejde

  Medmindre andet er aftalt lokalt, skal du have en timeløn, som svarer til din gennemsnitsfortjeneste ved akkord- og timelønsarbejde i det forudgående kvartal. Er det ikke muligt at beregne, skal du bruge værkstedets gennemsnitsfortjeneste ved akkord- og timelønsarbejde.

  Vejpenge

  Du får udbetalt vejpenge for den del af transporten, som er længere end transporten til det faste arbejdssted. Du får udbetalt 75 procent af din normale timeløn. Hvis transporten sker i arbejdstiden, lønnes du som normalt. Hvis transporten til det midlertidige arbejdssted er kortere end til det faste arbejdssted, skal du ikke have vejpenge.

  Udearbejdstillæg

  Hvis der ikke er opstillet faciliteter (fx skur) ved det midlertidige arbejdssted, skal du også have et tillæg pr. præsteret arbejdstime:

  • Pr. 1.3.2020: 5,40 kr.
  • Pr. 1.3.2021: 5,45 kr.
  • Pr. 1.3.2022: 5,55 kr.

  Du får ikke vejpenge og udearbejdspenge, hvis din ansættelse normalt indebærer, at du skal arbejde væk fra virksomhedens område. Dette skal dog være aftalt skriftligt ved ansættelsen.

  Kontakt din lokalafdeling, hvis der er forhold, du er i tvivl om.

  Rejsearbejde § 20

  Arbejde væk fra det faste arbejdssted og med overnatning er omfattet af reglerne om rejsearbejde (§ 20). Det indebærer rejsetidsbetaling og aflønning samt betaling for rejseudgifter.

  Løn ved rejsearbejde

  Medmindre andet er aftalt lokalt, skal du have en timeløn, som svarer til din gennemsnitsfortjeneste ved akkord- og timelønsarbejde i det forudgående kvartal.

  Rejsetid

  Rejsetid regnes fra det tidspunkt, du forlader værkstedet. Ligger rejsetiden uden for normal arbejdstid, skal du have betaling for yderligere 2 timer, udover den tid du bruger på transport. Betaling for rejsetid skal aftales lokalt i virksomheden.

  Rejseudgifter

  Du skal have dækket dine udgifter til transport, kost og logi – enten på forskud eller efter godkendt regning.

  Kørsel i egen bil

  Hvis du bruger egen bil, har du krav på godtgørelse pr. kørt kilometer. Du kan finde aktuelle satser på skat.dk.

  Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du skal bruge egen bil. Kontakt altid din lokalafdeling, inden du skriver under på en aftale om at benytte eget køretøj.


  Firmabil

  Langt de fleste elektrikere kører i specialindrettede biler. Det vil sige biler på max 4 ton, og som ikke er egnet til privat kørsel, f.eks. en kassevogn med fastmonterede reoler.

  Det er dog ikke nok, at bilen er specialindrettet, for at de særligt lempelige regler for specialindrettede biler kan anvendes.

  Følgende tre betingelser skal også være opfyldt:

  1. Der er et erhvervsmæssigt behov for, at bilen er indrettet på den specielle måde
  2. Den specialindrettede bil er nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde
  3. Bilen må ikke bruges til privat kørsel i øvrigt

  Reglerne om firmabil
  Vanvidsbilisme: Ny instruks fra Tekniq Arbejdsgiverne

  Ny lovgivning om vanvidsbilisme fik TEKNIQ Arbejdsgiverne til at udsende en erklæring til deres medlemsvirksomheder om, at medarbejderen kan blive erstatningsansvarlig, hvis færdselslovens § 133 overtrædes.

  Sammen med Dansk Metal og Blik og Rørarbejderforbundet har vi været i dialog med TENIQ Arbejdsgiverne, da vi mente, at formuleringen var for vidtgående.

  • Efter ansvarserstatningslovens § 23 kan arbejdsgiver kræve erstatning, hvis arbejdstagers adfærd har været uforsvarlig.
  • I en situation hvor et medlem overtræder færdselslovens § 133, vil arbejdsgiver derfor formodentlig kunne kræve erstatning.

  Ønsket var at få ændret den udsendte erklæring til en instruks, og det er vi lykkes med. Vi har haft instruksen til gennemsyn – vi har dog ikke haft indflydelse på teksten.

  Som medarbejder skriver du og dine kollegaer under på at være instrueret i, at en evt. overtrædelse af færdselsloven kan medføre erstatningskrav og have ansættelsesretlige konsekvenser. Dette er helt i tråd med både dansk lovgivning og fagretslig praksis.

  I instruksen beskrives, at virksomheden vil foretage en løbende registrering af, hvilken bil den enkelte medarbejder benytter. Tal med din TR eller AMR om denne registrering.

  Er du eller dine kollegaer førere af virksomhedens biler, opfordrer vi jer til at foretage egen registrering af sin kørsel og arbejdstid. Det skyldes, at vi har haft flere sager, hvor GPS-udskrifter bruges til kontrol af bl.a. effektiv arbejdstid mv.

  Det er også vigtigt, at du som fører af virksomhedens bil sikrer dig kun at udlåne bilen til de af arbejdsgiveren tilladte medarbejdere, og også her lave en registrering af at have lånt bilen ud.

  Kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

  Specialindrettet bil

  Kører du i en specialindrettet bil, og opfylder du ovenstående betingelser, så gælder følgende regler:

  • Bilen må bruges til kørsel mellem hjem og arbejde
  • Du må foretage svinkeærinder på op til 1000 km om året, hvis kørslen foregår i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel (herunder i forbindelse med kørsel til og fra arbejde). Svinkeærinder, der kun afviger med få hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørerute, medregnes ikke i de 1000 km. Kørsel ud over de 1000 km beskattes med kr. 3,70 pr. km. Den generelle bagatelgrænse for personalegoder på 5.800 kr. kan dog anvendes
  • Ved kørsel mellem hjem og arbejdssted kan der afhentes og afsættes kollegaer, hvis arbejdsgiveren har givet ordre herom
  • Ved vagtordning må bilen kun anvendes til enkeltstående arrangementer, som er planlagt længere tid i forvejen, som f.eks. familiefester
  • Du må gerne bruge bilen til at køre til frokost eller afhente frokost, hvis det sker i arbejdstiden
  • Al anden privat kørsel i en specialindrettet bil vil blive beskattet af et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at leje en tilsvarende bil
  Andre biler

  Kører du i en bil, der ikke er specialindrettet, eller kører du i en bil, der er specialindrettet, men ikke opfylder den ene eller begge de 2 betingelser, så gælder følgende regler:

  • Bilen kan anvendes til transport fra hjemmet og til skiftende arbejdssteder.
  • Transporten må maksimalt foregå til/fra samme arbejdssted 60 dage inden for en 12 måneders periode. 

  Du må undtagelsesvis køre i bilen mellem hjem og et fast arbejdssted. Ved undtagelsesvis forstås kørsel op til 25 gange i 12 på hinanden følgende måneder, hvis: 

  • Bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag 
  • Du ikke bruger bilen privat i øvrigt – dvs. der skal køres direkte mellem hjem og arbejde 
  • Der føres kørselsregnskab 

  Ud og hjem tæller for 2 gange.

  Ved vagtordning må bilen kun anvendes til enkeltstående arrangementer, som er planlagt længere tid i forvejen, som f.eks. familiefester.

  Vagtordning

  En vagtordning skal opfylde følgende betingelser for, at SKAT betragter det som en egentlig vagtordning: 

  • Vagtordningen skal være reel
  • Kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov 
  • Bilen er udstyret med værktøj eller lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med
  • Brugeren har fået klart forbud mod at bruge bilen privat 
  • Der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald mv. 
  • Det kan konstateres, hvilken bil der er brugt til de enkelte vagter 
  • Antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang
  • Den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden 
  • Bilen må ikke tages med hjem på dage, hvor der ikke er vagt

  Udkaldet kan godt ske til samme adresse hver gang, dog ikke til virksomhedens faste forretningssted.

  Krav om erklæring

  For at undgå beskatning er det et krav, at du har underskrevet en erklæring om, at du udelukkende anvender bilen i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteteter.

  Kørebog og dagsbevis

  Der skal føres kørebog, hvis din firmabil er på hvide eller gule plader, og du har betalt moms. 

  Vi anbefaler også, at du fører kørebog, selvom du ikke har betalt moms for din firmabil med gule plader. Så er det nemmere for dig at dokumentere, at du ikke har brugt den til private formål. 

  Det er muligt at købe skattemæssige dagsbeviser til at bruge specialindrettede varevogne privat. Køb af dagsbevis forudsætter din arbejdsgivers accept. Du kan læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside.

  Indretning og brug af servicevogne

  BFA Industris vejledning til indretning og brug af servicevognBFA Industri har udgivet en vejledning til indretning og brug af servicevogne. Med vejledningen får du styr på arbejdsmiljøet, når I skal indrette og køre servicevogn.

  Vejledningen indeholder også afsnit om, hvad I bør overveje inden køb af servicevogn og udstyr.

  Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og indholdet i vejledningen er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.