Hvad betyder coronavirussen for din uddannelse og dig som lærling?

Der bliver skrevet mange ting om coronavirussen i disse dage, men hvad betyder virussen for dig og din uddannelse?

Opdateret d. 18.05 klokken 09.10

Hvornår kan jeg møde på skolen til undervisning igen?

Fra d. 18. maj: Som led i anden fase af genåbningen af Danmark vil erhvervsuddannelserne åbne fra d. 18. maj. Det gælder også elektrikeruddannelsen. Skolerne skal selvfølgelig stadig følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og derfor skal du som lærling følge skolens anvisninger.  

Indtil d. 18. maj: Er alle EUX-klasser, der skal til afsluttende eksamener til sommer, vendt tilbage. Dertil er det igen blevet muligt at afholde undervisning med fysisk fremmøde for alle de elever/lærlinge, der har mindre end et år tilbage af uddannelsen. 

Alle andre elever og lærlinge skal indtil d. 18. maj fortsat blive hjemme til fjernundervisning. Det er skolens ansvar at give en melding til dig som elev om, hvordan uddannelsesforløbet håndteres, og hvordan skolerne etablerer nødundervisning. Du skal som elev gøres opmærksom på forventningen til dig som aktivt deltagende i nødundervisningen.

Indtil d. 18. maj skal skolerne afholde nødundervisning/fjernundervisning. Skolen kan derfor ikke sende dig tilbage til virksomheden med mindre både du selv og virksomheden er enige om, at du begynder i praktik igen. Har skolen allerede sendt dig tilbage til virksomheden uden din og virksomhedens godkendelse, er dette ugyldigt. Skolen skal ophæve din hjemsendelse med tilbagevirkende kraft. 

Er du i skolepraktik, skal du følge de regler, skolepraktikcentret udstikker.

Erhvervsskoler med skolehjem: Fra den 18. maj bliver skolehjemmene også genåbnet. De var ellers ikke med i 2. fase for genåbningen. Men regeringen har nu gennemført en ændring i loven, så skolehjemmene kan åbne allerede nu.

Hvad sker der med mine prøver og svendeprøven?

Fra d. 18. maj åbner erhvervsuddannelserne igen, og du skal derfor følge skolens ansvisninger med hensyn til afholdelse af prøver og svendeprøver. Indtil d. 18. maj har åbningen omfattet afvikling af den afsluttende prøve for EUX- og EUD-lærlinge.

Bliver min læretid forlænget?

Hvis du har været syg eller er karantæneramt i mere end 10 procent af den samlede læretid, kan arbejdsgiveren forlange, at uddannelsesaftalen forlænges.

Hvad kan der ske, når jeg er i gang med prøveperioden på tre måneder?

I prøveperioden kan du blive opsagt uden yderligere begrundelse eller varsel. Det betyder desværre, at vi nu oplever, at mange af de lærlinge, der på nuværende tidspunkt er i gang med prøveperioden, får ophævet deres uddannelseskontrakt. Med andre ord: Lærlingen bliver fyret

Bliver du fyret overgår du til skolepraktik. Når du uforskyldt får ophævet din uddannelsesaftale har du krav på at blive optaget i skolepraktik. Det er derfor vigtigt at du kontakter din skole for at høre nærmere. Kig på skolens hjemmeside for at se, om de har et nødnummer, du kan kontakte.  Du er også meget velkommen til at kontakte Dansk El-Forbund for at få råd og vejledning. Vi ved, I står i en svær situation.

Hvad kan der ske, når jeg har en korttidsaftale?

Er din uddannelseskontrakt en korttidsaftale, er arbejdsgiveren i sin fulde ret til ikke at forlænge aftalen efter dens udløb. Vi har endnu ikke set eksempler på virksomheder, der ikke forlænger på grund af den nuværende coronakrise, men vores forventning er, at vi desværre vil se det. Udløber din uddannelsesaftale overgår du til skolepraktik. Du skal derfor kontakte din skole. Kontakt endelig Dansk El-Forbund for at få råd og vejledning om den svære og uventede situation. 

Kan jeg blive fyret, da der er for lidt at lave?

Hvis din prøveperiode er overstået, kan du i udgangspunktet ikke blive fyret. Og du kan ikke blive fyret, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er arbejde nok. Din arbejdsgiver kan altså ikke ophæve din uddannelseskontrakt med den nuværende coronakrise, som begrundelse. Hvis dette sker, skal du kontakte Dansk El-Forbund så hurtigt, som muligt.

Opfylder din virksomhed betingelserne for at opnå lønkompensation efter den generelle trepartsaftale om lønkompensation, kan den få lønkompensation fra Staten med 90 % af din løn som lærling. Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse at du er hjemsendt. Tværtimod er udgangspunktet, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar. Det betyder, at du skal fortsætte din uddannelse i virksomheden.

Du kan kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Du skal have din sædvanlige løn, men skal i lønkompensationsperioden afvikle 5 fridage efter samme regler som lønmodtagere der er hjemsendt med løn.

Ved tegn på sygdom eller er syg?

Har du sygdomssymptomer og/eller er diagnosticeret med coronavirus, gælder de almindelige regler om ret til sygefravær og løn under sygdom.

Du vil være berettiget til sædvanlig sygeløn, uanset om du er blevet smittet under din ferie eller på dit arbejde.

Du skal følge de almindelige regler for sygemelding – også under ferien – for at få ret til sygeløn og eventuel erstatningsferie.

Hvis jeg eller virksomheden vurderer, at der er risiko for smitte hos en kunde?

Hvis virksomheden mener, at en kunde udgør en smitterisiko, så skal man i kraft af arbejdsmiljøansvaret kræve, at der træffes særlige foranstaltninger, før man udfører arbejdet for kunden. Ellers skal man blive væk. Og hvis en svend eller en lærling er i kvalificeret tvivl, om hvorvidt det er sikkert at udføre arbejdet ej, så må man med rette nægte at udføre arbejdet.

Mit barns skole/daginstitution eller lignende er lukket. Kan jeg blive hjemme og passe mit barn?

Nej, hvis skolen eller daginstitutionen eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Også her kan det være relevant, at forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde.

Kan mester sende mig på ferie?

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du skal tage kontakt til Dansk El-Forbund,  hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage. 

Hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at du skal pålægges karantæne?

Hvis du og/eller flere medarbejdere er under mistanke for at være smittet med coronavirussen og efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne, skal du som udgangspunkt have løn under sygdom eller sygedagpenge af virksomheden.

Hvad er forskellen mellem karantæne, hjemmekarantæne, hjemmeophold og isolation?
Hvordan skal skolen forholde sig i forhold til de hovedforløbselever, der er sendt tilbage til virksomhederne?

Skolen skal snarest muligt etablere kontakt til virksomheden og eleven. Det vil oftes ske via e-boks. Her skal det afklares, om eleven kan fortsætte i virksomheden. Såfremt elev, virksomhed og skole er enige herom, kan skole- og praktikperioder omlægges inden for den samlede uddannelsestid. En skoleperiode omlægges altså til en praktikperiode. Hvis der ikke opnås enighed om, at eleven skal blive i virksomheden, så skal eleven tilbage i skole. Her skal skolen etablere nødundervisning.


Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Men for at forsinke smittespredning bedes du kontakte din lokalafdeling i DEF via telefon eller via def.dk/kontakt-os-direkte

På Dansk El-Forbunds hjemmeside vil vi løbende opdatere vores information: def.dk/coronavirus

I Danmark forsøger myndighederne at begrænse mængden af smittede, så virussen ikke spredes for voldsomt, som den har gjort i andre lande. Derfor har alle, både virksomheder og ansatte, et ansvar for at smitten ikke spredes.