Opsigelse

Læs om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er blevet opsagt eller ønsker at sige op.

Det skal du gøre, hvis du er blevet opsagt:

  1. Kontakt straks din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling. De kan hjælpe med at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt.
  2. Skriv ikke under på noget, før du har talt med lokalafdelingen. Hvis din arbejdsgiver forlanger, at du skriver under, så sørg for kun at skrive under på, at du har modtaget opsigelsen. Så kan du ikke gøres ansvarlig for selve indholdet i opsigelsen.
  3. Du skal fortsat møde på arbejde til sædvanlig tid, indtil dit opsigelsesvarsel ophører, og du har fortsat en loyalitetspligt over for virksomheden.
  4. Er du blevet fritstillet/suspenderet/bortvist, kan du her finde svar på, hvordan du skal forholde dig.
  5. Efteruddannelse i opsigelsesperioden kan være en mulighed for dig, der er omfattet af en overenskomst.

Mere om opsigelse
Opsigelsesvarsel

Dit opsigelsesvarsel er bestemt af din overenskomst og vil være afhængig af din anciennitet i virksomheden, samt om du er tillidsvalgt. Er du funktionær, følger dit opsigelsesvarsel som udgangspunkt Funktionærloven. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst eller Funktionærloven, vil dit opsigelsesvarsel fremgå af din kontrakt.

Her kan du se de opsigelsesvarsler, som omfatter størstedelen af medlemmerne. Din lokalafdeling hjælper gerne med at finde frem til netop dit opsigelsesvarsel.

Elektrikeroverenskomsten – § 6

Opsigelsesvarsel efter anciennitet i virksomheden (evt. læretid tæller også med):

Periode i virksomhedenLængde på opsigelsesvarsel
Efter 3 måneder5 arbejdsdage
Efter 2 år15 arbejdsdage
Efter 5 år20 arbejdsdage
Efter 8 år25 arbejdsdage

For EOK: Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der afgør længden på opsigelsesvarslet. Ancienniteten i virksomheden bortfalder ved arbejdsophør.

Industriens overenskomst – § 38

Opsigelsesvarsel efter anciennitet i virksomheden (evt. læretid tæller også med):

Periode i virksomhedenLængde på opsigelsesvarsel
Efter 6 måneder14 dage
Efter 9 måneder21 dage
Efter 2 år28 dage
Efter 3 år56 dage
Efter 6 år70 dage
For medarbejdere, der er fyldt 50 år:
Efter 9 år90 dage
Efter 12 år120

For IOK: Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der afgør længden på opsigelsesvarslet. Hvis du er fast medlem af samarbejdsudvalget eller arbejdsstudieudvalget (og ikke tillidsvalgt), forlænges dit opsigelsesvarsel med 6 uger.

Opsigelsesvarsler for offentligt ansatte, tillidsvalgte og ved akkord kan du finde længere nede på siden.

Er du ikke omfattet af Elektrikeroverenskomsten eller Industriens overenskomst, kan du finde øvrige overenskomster her:

Fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale er en aftale som træder i stedet for en opsigelse. Den skal som minimum indeholde de samme vilkår som ved en almindelig opsigelse, men helst stille dig endnu bedre – fx en ubetinget fritstilling.

Din lokalafdeling kan hjælpe dig med at forsøge at indgå en fratrædelsesaftale med din arbejdsgiver. Vi anbefaler, at du alt​id kontakter Dansk El-Forbund, inden du skriver under på en fratrædelsesaftale.

Suspenderet

Hvis du er blevet suspenderet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden, men fortsat stå til rådighed for din arbejdsgiver. Der skal være en saglig grund til, at du skal stå til rådighed. Ellers skal du fritstilles.

Du modtager løn, mens du er suspenderet.

Kontakt os, hvis du er blevet suspenderet.

Fritstilling

Hvis du bliver fritstillet i opsigelsesperioden, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde eller stå til rådighed for arbejdsgiver. Du modtager løn under fritstillingen. Du skal fortsat overholde reglerne om loyalitet og tavshedspligt.

Hvis du er blevet fritstillet, anbefaler vi, at du forsøger at få en ubetinget fritstilling. Ved en ubetinget fritstilling kan din arbejdsgiver ikke beholde dine feriepenge eller afspadseringstimer, ej heller modregne i din løn, hvis du får et andet job.

Din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling kan hjælpe dig med at forsøge at indgå en aftale om ubetinget fritstilling med din arbejdsgiver.

Vær også opmærksom på, at der gælder særlige regler for ferie og fritstilling. Kontakt lokalafdelingen og få vejledning.

Usaglig opsigelse

Du har ret til at bede om en skriftlig begrundelse for opsigelsen. Opsigelsen kan være begrundet i forhold hos dig eller virksomheden. Er du ansat under Elektrikeroverenskomsten, skal opsigelsen altid ske skriftligt.

Er begrundelsen ikke saglig, har du ret til at gøre indsigelse, hvis du har været ansat i mindst et år (ifølge Funktionærloven). Er du omfattet af en overenskomst, er du beskyttet mod usaglig opsigelse allerede efter 9 måneder. Er du offentligt ansat, er det efter hhv. 8 måneder for ansatte i kommuner/regioner og 5 måneder for ansatte i staten.

Hvis du ikke mener, at begrundelsen er rimelig eller sand, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling. De kan hjælpe dig med at vurdere, om din opsigelse er usaglig. Vi har 14 dage til komme med indsigelser over for din arbejdsgiver, fra du har modtaget opsigelsen.

Hvis du ikke er omfattet af hverken en overenskomst eller Funktionærloven, har du ingen beskyttelse mod usaglig opsigelse – medmindre det fremgår af din ansættelseskontrakt. Kontakt i alle tilfælde din lokalafdeling.

Alle er dog – fra første dag i ansættelsen – beskyttet mod opsigelse begrundet i køn, graviditet, barsel, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, handicap, alder eller seksuel orientering.

Advarsel

En advarsel er din arbejdsgivers mulighed for at give udtryk for, at vedkommende er utilfreds med din indsats/adfærd/samarbejdet eller andre forhold hos dig.

Det skal tydeligt fremgå af advarslen, at de forhold, den omhandler, er en misligholdelse af ansættelsen, og at konsekvensen af gentagelser vil få betydning for din ansættelse.

Advarslen kan gives mundtligt, men vi anbefaler dig at få den på skrift, så der ikke opstår tvivl om, hvilket kritikpunkt advarslen omhandler.

Er du offentligt ansat, skal du altid partshøres ved en advarsel. Det betyder, at du skal have mulighed for komme med dine bemærkninger til advarslen.

Kontakt os, hvis du har fået en advarsel. Dette er særligt vigtigt, hvis du er tillidsvalgt.

Offentligt ansat

Når du er ansat i det offentlige, følger dit opsigelsesvarsel Funktionærloven. Opsigelsesvarslet afhænger af din anciennitet:

Periode i virksomhedenOpsigelsesvarsel
Indtil 6 måneder1 måned
Efter 6 måneder3 måneder
Efter 3 år4 måneder
Efter 6 år5 måneder
Efter 9 år6 måneder

Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der afgør længden på opsigelsesvarslet. Opsigelsesvarslet er hele måneder til udgangen af en måned. Eksempel: bliver du opsagt 15. november, og har du et opsigelsesvarsel på 4 måneder, løber din opsigelsesperiode til udgangen af marts.

Som offentligt ansat kan du som udgangspunkt ikke afskediges eller bortvises, før dette har været i høring. Det skyldes, at din arbejdsgiver er omfattet af forvaltningsloven. Du er ligeledes beskyttet mod usaglig opsigelse efter hhv. 8 måneder i kommuner/regioner og 5 måneder i staten.

Der er ikke fastsat en tidsfrist i forvaltningsloven, men god forvaltningsskik er, at vi har ca. 2 uger til at komme med et høringssvar. Efter høringen er afsluttet, og der er kommet en endelig afgørelse, har du i samarbejde med os 30 dage til at rejse en eventuel fagretslig sag.

Kontakt altid din lokalafdeling ved påtænkte afskedigelser/bortvisninger, så den kan hjælpe med at udarbejde et høringssvar.


Særlige situationer
Akkord og opsigelse

Er du akkordindehaver, kan du kun afskediges under det, man kalder ”tvingende omstændigheder”. Det kan fx være, at det bestilte arbejde er blevet aflyst eller udsat i længere tid, eller ved en arbejdsstandsning.

Kontakt lokalafdelingen, hvis du bliver afskediget.

Når du selv vil sige op

Hvis du overvejer at sige op – uden at du skal starte nyt job – anbefaler vi, at du kontakter din lokalafdeling først. Det skyldes, at det kan få betydning for din dagpengeret, når du selv siger op.

Nedenfor kan du se de opsigelsesvarsler, som omfatter størstedelen af medlemmerne og gælder, når du vil sige op. Din lokalafdeling hjælper gerne med at finde frem til netop dit opsigelsesvarsel.

Når du skal sige op, så gør det på skrift og direkte til din daglige leder. Det er dit ansvar, at din leder modtager opsigelsen i tide. Din opsigelse behøver ikke at indeholde en begrundelse.

Elektrikeroverenskomsten ­– § 6

Opsigelsesvarsel efter din tid i virksomheden (evt. læretid tæller med):

Periode i virksomhedenLængde på opsigelsesvarsel
Efter ½ år2 arbejdsdage
Efter 2 år5 arbejdsdage
Efter 5 år10 arbejdsdage

Er du akkorddeltager, er dit opsigelsesvarsel på 14 dage. Hvis du forlader en akkord med kortere varsel, risikerer du at miste retten til op til 9 dages løn (§ 12.3, stk. 9)

Industriens overenskomst – § 38

Opsigelsesvarsel efter din tid i virksomheden (evt. læretid tæller med):

Periode i virksomhedenLængde på opsigelsesvarsel
Efter 6 måneder7 dage
Efter 3 år14 dage
Efter 6 år21 dage
Efter 9 år28 dage

Hvis du er omfattet af Funktionærloven, er opsigelsesvarslet over for din arbejdsgiver på 1 måned til udgangen af den næstkommende måned.

Hvis du er lærling

Som lærling kan din uddannelsesaftale som udgangspunkt kun ophæves i din prøvetid.

Hvis du skulle blive afskediget som lærling, er det vigtigt, at du straks kontakter din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling. Så kan vi indkalde til et forhandlingsmøde hurtigst muligt.

Hvis du selv ønsker at afbryde din uddannelsesaftale, bør du også altid kontakte lokalafdelingen. Den kan vejlede dig om dine rettigheder.

Hvis du har tillidshverv

Elektrikeroverenskomsten § 3

Er du tillidsrepræsentant, skal din opsigelse skyldes ”tvingende årsager”, og du har et opsigelsesvarsel på 5 måneder. Hvis du har været tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har du krav på 6 måneders varsel. Hvis afskedigelsen skyldes arbejdsmangel, har du i stedet et opsigelsesvarsel på 56 dage, medmindre overenskomstens almindelige opsigelsesvarsler giver dig et længere varsel.

Er du ophørt som tillidsrepræsentant men arbejder fortsat i virksomheden, forlænges dit normale opsigelsesvarsel med 6 uger det første år efter ophøret.

Der gælder ingen særlige regler for arbejdsmiljørepræsentanter.

Industriens overenskomst § 6

Er du tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, skal din opsigelse skyldes ”tvingende årsager”, og du har et opsigelsesvarsel på 5 måneder. Hvis du har været tillidsvalgt i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har du krav på 6 måneders varsel. Hvis afskedigelsen skyldes arbejdsmangel, har du i stedet et opsigelsesvarsel på 56 dage, medmindre overenskomstens almindelige opsigelsesvarsler giver dig et længere varsel.

Er du ophørt som tillidsrepræsentant men arbejder fortsat i virksomheden, forlænges dit normale opsigelsesvarsel med 6 uger det første år efter ophøret.

Tillidsvalgt i det offentlige

Når du er tillidsrepræsentant i det offentlige, skal opsigelsen skyldes ”tvingende årsager”. Inden du kan blive afskediget, skal sagen være forhandlet mellem parterne i din overenskomst. Ofte er der en frist på 3 uger, fra vi har modtaget meddelelsen om opsigelsen, til forhandlingerne skal være afholdt.

Øvrige overenskomster

Er du omfattet af andre overenskomster, så kontakt din lokalafdeling. Den kan hjælpe dig.

Uanset hvad bør du altid kontakte os, så vi kan vejlede dig om dine muligheder.

Opsigelse under sygdom

Hvis du er blevet opsagt på grund af sygdom, eller mens du er sygemeldt, skal du straks kontakte din lokalafdeling.

Sygdom er lovligt fravær, men i nogle tilfælde kan dit sygdomsforløb være til så stor ulempe for arbejdsgiveren, at der kan være tale om en saglig grund til opsigelse. Det kan vi hjælpe dig med at finde ud af.

Særligt for Elektrikeroverenskomsten: du kan ikke opsiges inden for de første 3 måneder under sygdom, når du har minimum et års anciennitet. Hvis din anciennitet er kortere end 12 måneder, kan du ikke opsiges inden for de første 5 uger af sygdomsperioden, hvis sygdommen skyldes tilskadekomst eller erhvervsbetinget sygdom forårsaget af den aktuelle virksomhed.

Særligt for Industriens Overenskomst: du kan ikke opsiges inden for de første 4 måneder under sygdom, når du har minimum 9 måneders anciennitet. Hvis sygdommen skyldes tilskadekomst ifm. arbejdet eller erhvervsbetinget sygdom, kan du ikke opsiges inden for de første 6 måneder af sygdomsperioden.

I andre tilfælde kan din sygdom karakteriseres som et handikap. Og så har din arbejdsgiver forpligtelse til at forsøge at tilpasse dine arbejdsopgaver til dig.

Læs også om sygdom på sygeguiden.dk – et samarbejde mellem Dansk El-Forbund og andre FH-forbund.

Opsigelse under barsel/graviditet

Hvis du er blevet opsagt, og er gravid, på barsel eller orlov, skal du straks kontakte tillidsrepræsentanten/lokalafdelingen.

Du kan godt blive opsagt, men din arbejdsgiver skal kunne bevise, at opsigelsen ikke har noget med graviditeten/orloven at gøre.

Konkurs

Kontakt din lokalafdeling, så snart du har grund til at tro, at din arbejdsgiver er ved at gå konkurs. Afdelingen kan vejlede dig om forløbet fremadrettet.

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at udbetale din løn, så hjælper vi dig med at få dækket din løn hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). Vi hjælper med at indhente de nødvendige dokumenter og oplysninger, og sammen udfylder vi en anmeldelse over for LG.

Masseafskedigelse

Hvis din opsigelse er en del af en masseafskedigelse i virksomheden, giver det andre muligheder for forhandling.

Først skal det klarlægges, om der er tale om en masseafskedigelse i juridisk forstand. I så fald skal den følge Lov om masseafskedigelse. Formålet med loven er at begrænse de planlagte opsigelser og sikre dig og dine kollegaer de bedst mulige vilkår.

Din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling kan hjælpe dig i forløbet. Og det er også din tillidsrepræsentant, som vil indgå i forhandlingsforløbet om jeres fratrædelsesvilkår.