Selvforskyldt ledighed og gyldige grunde

Hvis du er selvforskyldt ledig uden en gyldig grund, vil du som udgangspunkt blive pålagt 3 ugers karantæne i forbindelse med dit arbejdsophør. Karantænen betyder, at du ikke vil kunne få dagpenge i de første 3 uger efter, du har meldt dig ledig.

Du vil blive pålagt karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du uden en gyldig grund:

 • opsiger dit arbejde
 • afslår et formidlet arbejde
 • afslår eller afbryder jobcentrets tilbud om aktivering eller omskoling
 • afslår at være med til at udarbejde eller revidere jobplan om aktivering
 • accepterer for kort opsigelsesvarsel.

Det er en god idé at kontakte din lokalafdeling for at høre nærmere om konsekvenserne, hvis du opsiger dit arbejde eller ophører i tilbud.

Hvis du har været i karantæne for selvforskyldt ledighed tidligere

Hvis du er selvforskyldt ledig og allerede har været i karantæne for selvforskyldt ledighed inden for de seneste 12 måneder, så mister du retten til dagpenge. 

Retten til dagpenge kan du i givet fald tidligst generhverve, når der er indberettet 300 løntimer til SKATs indkomstregister. Løntimerne skal ligge inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger eller 276 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger.

Gyldige grunde der kan fritage dig for karantæne

Der findes forskellige gyldige grunde, der kan gøre, at du ikke bliver selvforskyldt ledig, hvis du udebliver fra et møde eller afslår eller opsiger et arbejde. Nogle af de gyldige grunde fritager dig for karantæne, men ikke nødvendigvis fra at miste dagpengeretten. 

Hvis du ikke kan komme til et møde, som vi eller dit jobcenter har indkaldt dig til, skal du: 

 • melde afbud til mødet inden, det finder sted
 • kontakte os for at høre om konsekvenserne for dine dagpenge

Se de gyldige grunde her: 

Gyldige grunde der kan fritage dig for karantæne
Jobsamtaler og arbejde

Hvis du skal til en konkret jobsamtale eller arbejde den dag, hvor samtalen hos os eller i dit jobcenter finder sted, har du en gyldig grund til at udeblive fra mødet. Husk at gemme dokumentation på jobsamtalen som fx den indkaldelse du har modtaget fra arbejdsgiveren. Det er en betingelse, at du straks kontakter den, der har indkaldt dig til et møde.

Helbred

Hvis du har dokumentation fra en læge på, at arbejdet giver dig helbredsmæssige problemer, kan du afslå eller opsige et arbejde eller et tilbud uden at få karantæne. 

Det er et krav, at du har forsøgt at få et andet arbejde på arbejdspladsen, og at du har været i kontakt med lægen, før du i givet fald siger op eller afslår et arbejde/tilbud.

Transport

Hvis din transporttid udgør mere end 3 timer om dagen, kan du afslå et tilbud. I nogle tilfælde skal du dog acceptere mere end 3 timers transport om dagen, hvis du fx bor et sted, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt.

Pasning af familie

Hvis du ikke har pasningsmulighed for børn eller andre plejekrævende medlemmer af din husstand, kan du afslå eller opsige et arbejde eller tilbud uden karantæne.

Ægtefælle/samlever flytter for at overtage arbejde

Du kan også opsige et arbejde uden konsekvenser for dine dagpenge, hvis din ægtefælle eller samlever:

 • flytter for at overtage arbejde af mere end 5 ugers varighed
 • påbegynder uddannelse af mere end 18 måneders varighed
 • påbegynder selvstændig virksomhed i mere end 30 timer om ugen.
Du har selv fundet et nyt arbejde, studie eller starter selvstændig virksomhed

Du kan uden konsekvenser for dine dagpenge opsige et arbejde, hvis du:

 • skal overtage et nyt arbejde af mere end 5 ugers varighed
 • påbegynder et studie af mere end 1 års varighed
 • starter selvstændig virksomhed i mere end 30 timer om ugen.