Slut med at bede om aldersoplysninger

Skærpede regler for aldersdiskrimination ved ansættelse

spillebrikker

Det har længe været forbudt at forskelsbehandle i jobbet pga. alder. Altså at tillægge alder vægt både ved ansættelse, forfremmelse og afskedigelse. Fra 1. juli 2022 skærpes loven yderligere, idet arbejdsgivere ikke længere må bede om at få oplyst jobansøgeres alder i ansøgningerne.

Undtagelser

Forbuddet gælder i forbindelse med skriftlige jobansøgninger og omfatter ikke jobsamtalen. Arbejdsgiveren må derfor stadig spørge til alder ved jobsamtalen. Til gengæld må arbejdsgiveren ikke lægge vægt på alder ved vurderingen af ansøgeren til en stilling. Det er i strid med reglerne. 

Dog er der to undtagelser fra reglerne: 
-    Aldersgrænser kan være fastsat i overenskomsten, hvis de er objektivt og rimeligt begrundede i et legitimt formål.
-    Forbuddet mod forskelsbehandling pga. alder ved ansættelse og afskedigelse gælder ikke unge under 18 år. For gruppen af unge under 18 er det også tilladt at fastsætte særlige aflønningsregler i overenskomsten.

Godtgørelse 

En arbejdsgiver, der bryder forbuddet, er forpligtet til at betale godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen afhænger af anciennitet, grovhed og sagens omstændigheder i øvrigt. Der gives typisk op til 75.000 kroner i godtgørelse, hvis det er tale om en jobansøger, der ikke gives adgang til at søge jobbet. Medarbejdere, der afskediges på grund af deres alder, får typisk, hvad der svarer til 4-18 måneders løn. Det er på linje med niveauet for afskedigelse af gravide.

Delt bevisbyrde

I dansk ret er det sædvanligvis den, der rejser et krav, som har bevisbyrden. Men i forskelsbehandlingsloven er der ’delt bevisbyrde’. Det betyder, at lønmodtageren skal påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er sket direkte eller indirekte forskelsbehandling. Arbejdsgiveren skal så bevise, at der ikke er sket diskrimination. Herved er bevisbyrden lettet væsentligt for lønmodtageren.

I fagbladet Elektrikeren, 4/2022,  kan du læse en længere artikel om emnet.
Her kan du også læse om ældre og nyere afgørelser. 

 


Hvad siger loven om forskelsbehandling?

Forbuddet mod forskelsbehandling er formuleret i forskelsbehandlingslovens § 2: 
§ 2, stk. 1 – En arbejdsgiver må ikke forskels behandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, for­ fremmelse eller med hensyn til løn­ og arbejdsvilkår. 

I § 5 præciseres, at forbuddet mod forskelsbehandling i forbindelse med annoncering til ansættelse eller erhvervsuddannelse gælder for race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, nationalitet, social eller etnisk oprindelse, en bestemt alder eller med et handicap. 

Fra 1. juli 2022 tilføjes til denne bestemmelse et stk. 2:
§ 5, stk. 2 – En arbejdsgiver må ikke anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af job­ ansøgning.