Sygdom

Når man bliver syg, er der mange spørgsmål, der melder sig.

Folketinget har vedtaget en ny sygedagpengelov, der trådte i kraft d. 1 juli 2014. Målet er, at alle skal sikres forsørgelse under sygdom, og den sygemeldte skal tilbage i job så hurtigt som muligt.

Sygemeldingens tre faser

Fase 1: Arbejdsgiveren skal fortsat afholde udgiften til løn under sygdom de første 30 dage. Derefter vil arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen. Hvor længe du modtager løn under sygdom er afhængig af den overenskomst, du er ansat under.

Fase 2: Kommunen skal inden for de første 8 uger af sygeperioden vurdere, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges. Kommunen anvender altid et oplysningsskema fra dig som sygemeldt og nogle gange en erklæring fra din egen læge.

Regner du ikke med at blive rask inden for 8 uger, vil du blive indkaldt til en samtale med en sagsbehandler i din kommune. Samtalen vil handle om, hvilken hjælp der er nødvendig for, at du kan komme tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt. Hvis dit sygeforløb er af længere varighed og mere kompliceret, vil kommunen indhente lægelige oplysninger og eventuelt iværksætte virksomhedspraktik.

Fase 3: Kommunen skal revurdere din situation senest efter 22 uger. Her afgøres om sygedagpengene kan forlænges, eller du skal overgå til et jobafklaringsforløb på den lavere ressourceforløbsydelse.

Revurdering efter udbetaling af sygedagpenge i 22 uger

Der findes en række muligheder for at forlænge periodens med udbetalings af sygedagpenge. Det er kommunen, der afgør, om der kan ske forlængelse:

 • Når revalidering eller virksomhedspraktik kan føre til ordinært arbejde
 • Hvis der er behov for afklarende foranstaltninger for at kunne vurdere din arbejdsevne
 • Hvis du venter på eller er under lægebehandling, der kan betyde, at du kan vende tilbage til et helt almindeligt arbejde
 • Hvis din sag skal til vurdering i rehabiliteringsteamet med henblik på afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
 • Når en læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom
 • Når der er rejst en arbejdsskadesag, og der endnu ikke er truffet afgørelse
 • Når kommunen modtager en ansøgning om førtidspension.
   

Jobafklaringsforløb

Hvis du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge, har du ret til et såkaldt jobafklaringsforløb.

Under hele forløbet modtager du en ressourceforløbsydelse, der svarer til niveauet for kontanthjælp. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefælle/samlevers indtægt. Kun egen indtægt vil medføre fradrag.

Formålet med et jobafklaringsforløb er at fastholde din tilknytning til arbejdsmarked.

Når du bliver henvist til et jobafklaringsforløb sker følgende:

 • Du får en koordinerende sagsbehandler, der er din kontaktperson under hele forløbet
 • Du og din sagsbehandler udarbejder en plan for indsatsen
 • Inden 4 uger inde i jobafklaringsforløbet skal du mødes med kommunens rehabiliteringsteam, der skal være med til at vurdere, hvilken indsats der skal iværksættes. Fokus skal være på hele din situation og indsatsen tage udgangspunkt i dine behov

Jobafklaringsforløbet kan vare op til 2 år.

Yderligere info

For yderligere information læs også 'Får jeg løn under sygdom', 'Sygdom under ferie' og 'Yderligere om ferie', som du kan komme til her fra siden. Vi har desuden linket til pjecen 'Sygemeldt - fasthold dit arbejde', til Sygeguide.dk og til de nye sygedagpengeregler.