Sygdom

Få svar på hvordan skal du forholde dig, hvis du bliver syg, hvordan dine rettigheder og pligter er, og hvilken hjælp du kan få til at komme på arbejde igen.

Hvis du bliver syg, skal du selvfølgelig orientere din arbejdsgiver, men din arbejdsgiver kan tidligst kræve at få en skriftlig sygemelding (tro- og loveerklæring) på den 2. fraværsdag. 

Er du er syg i en længere periode, skal din arbejdsgiver indkalde dig til en personlig samtale. Samtalen skal afholdes inden 4 uger fra den første sygedag. 

Hvis der er særlige grunde til, at samtalen ikke kan holdes personligt, kan den foregå telefonisk.

Formål med sygefraværssamtale

Formålet med samtalen er at få en afklaring af, om der er tale om et længere sygefravær, og om der er mulighed for, at du kan vende tilbage til arbejdet delvist. Samtalen kan også handle om eventuelle behov for særlige tiltag, der kan gøre det muligt for dig at vende hurtigere tilbage til arbejdet. Det kan være i form af skånehensyn, ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder eller andet.

Din arbejdsgiver må ikke spørge til, hvad du fejler, men må godt spørge til symptomer og hvilken indflydelse, sygdommen har på arbejdet. Du kan eventuelt tage din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant med til samtalen.

På baggrund af samtalen skal din arbejdsgiver sende et skema til kommunen. Det skal blandt andet fremgå af skemaet, om der er tale om mere end 8 ugers sygdom.

Hvis du kan arbejde en smule

Din arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring når som helst i dit sygdomsforløb. Denne erklæring skal bruges i situationer, hvor du godt kan arbejde en smule, selvom du er syg. 

En mulighedserklæring består af to dele:

  1. Første del udfylder du og din arbejdsgiver i fællesskab. Denne del af erklæringen kan bekræfte, at du er delvis uarbejdsdygtig. Den kan også beskrive, hvilke begrænsninger du har ved udførelsen af dit daglige arbejde. Endelig vil der typisk stå hvilke skånehensyn, der skal tages de timer, du er på arbejde.
  2. Anden del udfylder din læge, der skal give sin accept til den plan du har lagt sammen med arbejdsgiveren. Lægen skal også skrive hvor længe han eller hun mener, sygefraværet vil vare. Din arbejdsgiver skal betale udgifterne til erklæringen fra lægen.

Arbejdsgiver skal give kommunen besked inden 5 uger

Din arbejdsgiver skal, inden der er gået 5 uger af dit sygedomsforløb, anmelde sygefraværet til kommunen. Kommunen sender dig derefter et oplysningsskema, som du skal udfylde og sende retur inden 8 dage, med mindre andet er aftalt med kommunen.

Husk at overholde tidsfristen

Det er meget vigtigt at du overholder tidsfristen, da du ellers mister retten til sygedagpenge, indtil du har fået afleveret oplysningsskemaet.

Formålet med oplysningsskemaet er, at vurdere hvilken form for indsats kommunen skal yde for at hjælpe dig. Ud over oplysningsskemaet kan kommunen også forlange en lægeerklæring af dig, ligesom den kan rekvirere relevante oplysninger fra din egen læge, sygehuse med mere.

Hvis du er syg i mere end 8 uger

Hvis du er sygemeldt i mere end 8 uger, skal kommunen iværksætte en fastholdelsesplan. Det betyder, at kommunen skal give dig et aktivt tilbud.

Måske kan du få en aftale med din arbejdsgiver om, at vende delvist tilbage til arbejdet, Hvis din arbejdsgiver ikke kan – eller ikke vil – tage dig delvist tilbage i arbejde, skal kommunen give dig et andet tilbud, der skal hjælpe dig med at fastholde dig på arbejdsmarkedet.

Må ikke hindre helbredelse

Tilbuddet må ikke modvirke helbredelsen, og det skal afpasses din helbredstilstand og ressoucer. Værk opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan sige nej til et tilbud fra kommunen. Hvis du siger nej, så mister du dine sygedagpenge indtil du accepterer tilbuddet. Du kan dog godt sige nej til et tilbud, hvis du kan dokumentere, at det hindrer helbredelsen.

Din arbejdsgiver kan anmode kommunen om at få udarbejdet en fastholdelsesplan inden 8 uger. Du skal orienteres om dette, og du har mulighed for at modsætte dig det.